Uddannelsesudvalget for service- og oplevelsesuddannelserne

Uddannelsesudvalget for service- og oplevelsesesuddannelserne omfatter uddannelserne serviceøkonom, sport management og international hospitality management.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for service og oplevelsesuddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 10 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand - pt er ingen bragt i forslag som formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.

 • Johanne Bugge, Bugge Experince Consult
 • Lars Enevold Petersen, Visit Nordjylland
 • Susan Roulund, DIF
   

1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.

 • Rektor Per Beck, Fjerritslev Gymnasium
   

1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

 • Henrik Halkier, AAU
   

1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.

 • Uddannelseschef Carl-Otto Bloch Borup, Tech College Aalborg
   

2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.

 • Kenneth Cortsen
 • Mette Kondrup
   

2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

 • Michael Nielsen
 • Mia Louise Duberg Nielsen
   

Kommissorium

1. Formål

Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af service- og oplevelsesuddannelserne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

2. Sammensætning

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer:

 • 6 udefra kommende medlemmer:
 • 3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant
 • 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
 • 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for service og oplevelser. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
 • 1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved service- og oplevelsesuddannelserne
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved service og oplevelsesuddannelserne.

Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalgene kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat.

Repræsentanterne for medarbejderne vælges for 2 år.

Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år.

Uddannelseschefen er sekretær for udvalget. Studieleder for uddannelsen og efter- og videreuddannelseschef for den relaterede efter- og videreuddannelsesaktivitet er tilforordnet uddannelsesudvalget.

3. Opgaver

Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver:

 • Rådgiver om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet, samt om den regionale uddannelsesdækning.
 • Afgiver indstilling til bestyrelsen eller rektor om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke.
 • Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.
 • Høres om oprettelse af nye uddannelser i tilknytning til udvalgets område.
 • Høres om professionshøjskolens strategi og målsætninger med særlig relevans for udvalgets område.
 • Uddannelsesudvalget skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem grund-, efter- og videreuddannelse inden for udvalgets område.
 • Øvrige forhold som uddannelseschef eller studieråd ønsker at forelægge for uddannelsesudvalget.

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger